Začnite vyhľadávať

hore

Herný plán súťaže “Súťaž o 2 spiatočné letenky z Košíc do Varšavy”

 

 1. Názov súťaže
  Názov propagačnej súťaže je “Súťaž o 2 spiatočné letenky z Košíc do Varšavy“. Cieľom organizovania uvedenej spotrebiteľskej súťaže je informovať cestujúcu verejnosť o možnosti leteckých spojení z letiska Košice so spoločnosťou LOT Polish Airlines, zviditeľniť a propagovať letisko Košice a leteckú spoločnosť LOT, podporiť fanúšikovskú stránku Z Košíc do sveta na Facebooku a podporiť webovú stránku Z Košíc do sveta.
 2. Organizátor súťaže
  Propagačnú súťaž “Súťaž o 2 spiatočné letenky z Košíc do Varšavy” organizuje spoločnosť Letisko Košice – Airport Košice, a. s., so sídlom letisko Košice, 041 75 Košice, IČO: 36579343, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sa, vložka č. 1289/V (ďalej len „organizátor“). Súťaž sa riadi výlučne týmito pravidlami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov a pravidlá súťaže (ďalej len „súťaž“).
 3. Poskytovateľ výhier
  Poskytovateľom výhry je Letisko Košice – Airport Košice, a. s. Výhry sú v ďalšom texte označené slovom výhra alebo cena v adekvátnom gramatickom tvare.
 4. Všeobecné pokyny
  Účastník sa zaväzuje dodržiavať podmienky tejto súťaže. Ak letisková spoločnosť zistí, že boli porušené podmienky účasti v súťaži, má právo účastníka zo súťaže diskvalifikovať.
 5. Trvanie spotrebiteľskej súťaže
  Propagačná súťaž prebieha na fanúšikovskej stránke Z Košíc do sveta od 14. augusta 2023 do 21. augusta 2023. Súťažiaci sú o súťaži informovaní prostredníctvom sociálnych sietí.
 6. Pravidlá súťaže
  6.1. Do súťaže o letenky bude zaradený každý účastník, ktorý sa zapojí do súťaže reagovaním na súťažnú výzvu bližšie špecifikovanú vo facebookovom príspevku danej súťaže.
  6.2 Do súťaže o letenky sa jedna osoba môže zapojiť len raz.
  6.3 Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora ani ich rodinní príslušníci. Takíto súťažiaci nebudú zaradení do súťaže.
 7. Výhry/Ceny
  7.1 Výhrou sú dve spiatočné letenky od spoločnosti LOT do Varšavy s možnosťou využitia do 31.12.2023. Výhercom sa tak stane 1 osoba, ktorá získa 2 spiatočné letenky s odletom z letiska Košice.
  7.2 Cestovné poistenie, ubytovanie, doprava na letisko a z neho nie sú súčasťou výhry. Na všetky lety sa vzťahujú prepravné podmienky.
  7.3 Víťaza vyhlásime v deň ukončenia súťaže – 21. augusta.
  7.4 Výhercu bude na sociálnej sieti kontaktovať fanpage Z Košíc do sveta označením v komentári. Výherca musí následne do 3 pracovných dní poskytnúť letisku svoje kontaktné údaje a e-mailovú adresu, na ktorú mu bude elektronicky zaslaný cestovný certifikát.
  7.5 Ak výherca nebude v požadovanom čase kontaktovať letisko, alebo ak nespĺňa podmienky súťaže, letisko vyžrebuje náhradníka.
  7.6 Cestovať môže len cestujúci, ktorý v deň odletu dovŕšil 16 a viac rokov. V prípade, že sa jedná o druhú osobu, táto podmienka neplatí.
  7.7 Obdobie cestovania je do 31. decembra 2023. Letenky je potrebné zarezerovať minimálne 30 dní pred odletom podľa dostupnosti termínov.
  7.8 Výhra je nevymeniteľná, nemožno ju vymeniť za hotovosť ani inú formu kompenzácie.
  7.9 Meno výhercu bude zverejnené na facebookovej fanpage Z Košíc do sveta.
  7.10 Dátum letu je podmienený dostupnosťou voľných sedadiel v čase rezervácie.
 8. Odovzdanie výhry
  Organizátor si pred odovzdaním výhry vyhradzuje právo vyzvať výhercu k preukázaniu skutočnosti, že je osobou, ktorá bola vyžrebovaná. V sporných prípadoch si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť s konečnou platnosťou. Výhra bude výhercovi odovzdaná elektronicky, formou e-mailu.
 9. Zodpovednosť organizátora súťaže
  Na výhry nevzniká právny nárok. V zmysle ustanovenia § 845 Občianskeho zákonníka v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. Výherca nemôže postúpiť výhru na inú osobu. Organizátor nehradí účastníkom súťaže žiadne náklady, ktoré im týmto vzniknú v súvislosti s ich účasťou v súťaži, resp. s výhrou v súťaži. Organizátor súťaže nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými spotrebiteľom, účastníkom alebo výhercom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, neprijatím, zrieknutím sa, resp. nevyužitím výhry. Organizátor nie je zodpovedný za funkčnosť telefónnych liniek, emailových kont a zariadení, za poštové služby ani za žiadne výkony, ktoré neprevádzkuje priamo sám. Organizátor súťaže nie je zodpovedný za prípadnú stratu, poškodenie či zničenie výhry alebo nesprávne doručenie výhry spôsobené nepresnou poštovou adresou a poštovou prepravou na adresu výhercu. Nebezpečenstvo škody na hlavných výhrach prechádza na výhercu okamihom ich prevzatia. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody v súvislosti s užívaním výhier.
 10. Osobné údaje a osobnostné práva
  Každý účastník tejto súťaže dáva svoj bezvýhradný súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov poskytnutých pre túto súťaž ako aj bezvýhradné použitie fotografického a video materiálu zhotoveného pri odovzdávaní výhry na ďalšie reklamné a propagačné účely organizátora súťaže, ako aj pre spolupracujúce subjekty v tejto súťaži. Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Osobné údaje účastníkov súťaže budú použité v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien. Účastník súťaže zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje sú správne, úplné, aktuálne a pravdivé. Účastník súťaže zapojením sa do súťaže potvrdzuje, že bol organizátorom oboznámený s podmienkami spracúvania svojich osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov. Účastník súťaže súhlasí s pravidlami tejto súťaže a tieto bude dodržiavať. Výherca zapojením sa do súťaže udeľuje svoj súhlas na bezplatné poskytnutie alebo zverejnenie svojich osobných údajov a fotografie resp. ďalších zvukových a obrazových záznamov organizátorom súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko na propagačné, reklamné a marketingové účely spojené s vyhodnotením súťaže a propagáciou organizátora a jeho služieb, tieto ďalej uverejňovať a šíriť v masmédiách, v hromadných informačných prostriedkoch a iných audio, foto a video materiáloch.
 11. Dane
  Výhry zo súťaže sú predmetom dane z príjmov fyzických osôb v zmysle Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. a výhercovia sú povinní pri zdanení výhry postupovať podľa tohto zákona. Výhry, ktoré dostanú výhercovia, predstavujú hodnotu výhry pred zdanením. Podľa zákona o daní z príjmov č 595/2003 Z.z. o daní z príjmov výhry z reklamnej súťaže alebo žrebovania neprevyšujúcej výšku 165,970 € nepodliehajú zdaneniu.
 12. Osobitné ustanovenia
  Organizátor súťaže si vyhradzuje právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto spotrebiteľskej súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo z dôvodov hodných osobitného zreteľa kedykoľvek obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo zrušiť spotrebiteľskú súťaž. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa súťaže, bude rozhodnutie organizátora súťaže konečné a záväzné. Ak sa organizátor súťaže dozvie, že výherca na účely súťaže poskytol nepravdivé údaje alebo informácie, organizátor súťaže bude oprávnený vylúčiť takéhoto výhercu zo súťaže, pričom jeho nárok na výhru tým zaniká. Na propagačnú spotrebiteľskú súťaž sa vzťahujú ustanovenia § 3 ods. 5 Zákona č.171/2005 Z.z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.